Privacyverklaring

Laatste update: 01 juli, 2023

Privacyverklaring

Zodra je onze website firecat.media bezoekt of contactmet ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaringleggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatieom en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welkeinformatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden jedaarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van dezewijzigingen op de hoogte bent. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 juli 2023.

 

 

Inhoudsopgave

1.    Wanneerpas je deze privacyverklaring toe?

2.    Wiegebruikt je gegevens? 

3.    Vanwie gebruiken we gegevens?

4.    Hoekomen we aan je gegevens?

5.    Welkegegevens van je gebruiken we?

6.    Waarvoorgebruiken we je gegevens?

7.    Hoelangbewaren we je gegevens?

8.    Metwie delen we je gegevens?

9.    Waarslaan we je gegevens op?

10.   Hoeveilig zijn je gegevens bij ons?

11.   Watmag je van ons vragen?

12.   Welkeregels gelden voor deze privacyverklaring?

13.   Welkecookies gebruiken we?

14.   Watdoen we met gegevens van minderjarigen?

15.   Hebje een vraag over deze privacyverklaring?
 

1.Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op allepersoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerdzijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact metons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten enzakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens dieherleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer,IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten overpersoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

2.Wie gebruikt mijn gegevens?
Firecat.Media is verantwoordelijk voor de website firecat.media en daarmee deverantwoordelijke organisatie voorhet gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.De volledige gegevens zijn: 

Firecat.Media
Weg door Jonkerbos 11 
6532SV Nijmegen
67932479


3. Van wie gebruiken we gegevens?
We verwerken depersoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onzewebsite heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliereklanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

 

4.Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodraje:

·     gegevens invult op onze website

 

5.Welke gegevens gebruiken we van je?
We maken gebruikvan de volgende gegevens:

·     naam 

·     e-mailadres

·     telefoonnummer

 

6.Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarwe die voor mogen gebruiken: 

·     we hebben van jou je toestemming gekregenom je persoonsgegevens te gebruiken 

 

7.Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wetmoeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevensgebruiken.  Zolang jebijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgensde wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevensalleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridischezaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens vanje bewaren, neem dan contact met ons op. 


8. Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt.We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen. 

 

9.Waar slaan we je gegevens op?
We verwerken je gegevensbinnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook jegegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact metons op. 

 

10.Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
We hebben er veelaan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijkte beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelenbeveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderenterechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat jegegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voorhebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neemdan contact met ons op. 

 

11.Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb jeverschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.


Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manieruitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daaroverhebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevenswe van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan. 

 

Rechtop inzage
Je mag ons altijdvragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

 

Rechtop correctie
Je mag ons vragenom je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledigzijn. 

 

Rechtom bezwaar te maken
Je magbezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eensbent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldtvoor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij onsaangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voorgepersonaliseerde aanbevelingen op onze website. 

 

Rechtop dataportabiliteit
Ben je klant bijons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag jeons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun jedie gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst. 

 

Rechtop beperking
Je magons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat wein bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar nietgebruiken. 

 

Rechtom vergeten te worden
Je mag ons vragenom alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan allegegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen weje gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewarenvoor de belastingdienst. 

 

Rechtom een klacht in te dienen
Je mag een klachtindienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht danlossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij deAutoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopenwe dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar derechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Firecat.Media die je klachtgaat behandelen. 

 

Hoedien ik een aanvraag of klacht in?  
Stuur je aanvraagof klacht naar ons via info@firecat.media. We verwerken jeaanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachtenof is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen.In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen jevragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om erzeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevenszijn. 

 

12.Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onzeprivacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaardenvind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden vantoepassing op onze privacyverklaring. 

 

13. Welke cookies gebruiken we?

Je kunt zelf aangeven welke gegevens wevan je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliserenvan je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen weonze website speciaal op jou instellen zodat het gebruikervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp vancookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onzewebsite geplaatst wordt op je hardware.  
We gebruiken de volgende soorten cookiesop onze website:

·     functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor hetbijhouden van sessie- en inloginformatie

·     geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze websiteop basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s enpopulaire onderwerpen

·     tracking cookies zoals advertentiecookies die zijn bedoeldvoor het tonen van relevante advertenties

Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

·     Facebook (tracking cookie)

·     Google Adwords (tracking cookie)

 

14.Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
We richten ons metonze website of als organisatie nietspecifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, jetoestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onzewebsite. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaanwe ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen. 

 

15.Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
Heb je een vraagover onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mailte sturen naar info@firecat.media. We helpen je graag.