Algemene voorwaarden

Laatste update: 01 juli, 2023

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 01 juli 2023.

2. Definities

Opdrachtgever: de rechtspersoon die de overeenkomst aangaat met opdrachtnemer en financieel verantwoordelijk is.

Opdrachtnemer/videograaf/designer: Firecat.Media | Kevin van Oijen | www.firecat.media | KVK. 67932479

Cliënten: In geval van bruiloften zijn de bruid en bruidegom ten alle tijden de cliënten, onafhankelijk van de opdrachtgever/persoon die voor de diensten betaald. Bij bedrijven geldt dat de contactpersoon de cliënt is.

Offerte: alle aanbiedingen van Firecat.Media aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Opdracht: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer middels offerte overeengekomen diensten.

3. Offerte

Firecat.Media stelt haar offertes/facturen samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project-gerelateerde zaken. Alle offertes/facturen, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en tot 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders is overeengekomen. De prijzen in de genoemde offerte(s) voor particulieren zijn inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW, mits anders aangegeven.

De door opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, voorgestelde uitwerkingen, enzovoorts, blijven het eigendom van Firecat.Media en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte(s)/facturen of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Aanvaarding van de opdracht

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de videograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra aan de voorschot factuur is voldaan & gaat de opdrachtgever door middel van het voldoen van deze aanbetaling akkoord met de algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van Firecat.Media. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor opdrachtnemer onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

5. Betalingscondities

Bij het afsluiten van de overeenkomst boven de €1000,- vindt er door de klant een voorschot betaling plaats van 25%. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen dienen te worden voldaan naar:

NL49ABNA 057 1515 045 t.n.v. K. van Oijen

LET OP: Gedurende deze 14 dagen reserveren wij de boekingsdatum. Echter, deze wordt pas definitief na ontvangst van het voorschot. Indien een klant zich binnen 14 dagen bedenkt, maar de voorschot betaling reeds heeft voldaan, zal een restitutie plaatsvinden van de aanbetaling.

Firecat.Media ontvangt voorafgaand aan de levering van het eindproduct het resterende bedrag van de oudste versie van de uitstaande factuur. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, echter, indien Firecat.Media hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de opdracht (herroeping), behoudt Firecat.Media het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling, zie ook annulering en restitutie.

6. Annulering & Restituties

Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot, ongeacht de reden, besluit af te zien van de opdracht, behoudt Firecat.Media het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling. Bij een annulering minder dan twee weken van de gereserveerde datum wordt 75% van het totaal bedrag in rekening gebracht, bij annuleringen minder dan één dag 100%. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per e-mail (info@firecat.media.nl).

7. Uitstel

Indien de opdrachtgever ongeacht de reden (inclusief overmacht en pandemieën), besluit de opdracht uit te stellen wordt in overleg met Firecat.Media naar een nieuwe geschikte datum gezocht. In geval van uitgestelde Bruiloften behoudt Firecat.Media het recht het totaalbedrag te verhogen naar de prijs die overeenkomt met het trouwseizoen waarin de nieuwe datum valt. Indien een nieuwe datum, ongeacht de reden, niet overeen te komen valt, vervalt het recht op restitutie van het reeds aanbetaalde bedrag.

8. Uitvoeren van de opdracht

Firecat.Media zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt. Firecat.Media spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Firecat.Media zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. De Opdrachtgever zal Firecat.Media steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.

Film, illustratie en design is een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de Opdracht betekent dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de door Firecat.Media gehanteerde stijl.

9. Aansprakelijkheid Firecat.Media

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

10. Aansprakelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is in alle gevallen verantwoordelijk voor het handelen van opdrachtgever en derden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Firecat.Media. Indien er schade ontstaat aan materialen en/of andere zaken door de opdrachtgever of derde is deze aansprakelijk voor de geleden schade en verplicht tot het betalen van de geleden schade.

11. Correcties

Bij iedere opdracht is een kleine correctie/feedback ronde inbegrepen. Hieronder worden verstaan: het weglaten van enkele beelden, tekstuele veranderingen etc. Grote correcties zoals het compleet veranderen van beelden, omgooien van volgorde van beelden, muziek verandering etc. worden in rekening gebracht tegen een uurtarief van €50 excl. btw. Firecat.Media beslist wat onder grote correcties en kleine correcties valt en zal dit duidelijk toelichten aan opdrachtgever.

10. Levering eindproduct

Het eindproduct wordt normalerwijze binnen 6 weken opgeleverd aan de opdrachtgever. Deze termijn is enkel ter indicatie. Oplevering vindt digitaal plaats door middel van een link waar het eindproduct vanaf gedownload kan worden tenzij ivm grootte van het bestand het niet mogelijk het via een download te doen, dan zal er gekozen worden voor een opslagmedium. Firecat.Media behoudt ten alle tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage.

Opdrachtnemer bewaart een reservekopie van het eindproduct tot maximaal 6 weken. Indien door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer het materiaal verloren raakt, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Firecat.Media levert enkel en alleen het overeengestemde eindproduct en niet de ruwe data tenzij overeengekomen met opdrachtgever tegen daarover gestelde kosten.

12. Auteursrecht

Op alle producties rust het auteursrecht. Indien de opdrachtgever wenst dat de beelden gemaakt tijdens de filmdag (van hem/haar of het gezin)

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Firecat.Media. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van Firecat.Media, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een productie nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij Firecat.Media blijven.

Firecat.Media geeft bij levering van producties in de zin van de Auteurswet toestemming voor het in de offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd gemaakt.

Firecat.Media houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal etc. Mocht de opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben, dan kan dit vooraf schriftelijk worden aangegeven (info@firecat.media).

De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de overeenkomst voortvloeit.

Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de Werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Firecat.Media.

Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Firecat.Media, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Firecat.Media. Elk gebruik van een werk van Firecat.Media dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Firecat.Media.

Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding.

Elk gebruik van een werk van de videograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Firecat.Media. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Firecat.Media, rekent zij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Firecat.Media. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde werk die niet de goedkeuring van Firecat.Media krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar werk verbieden.

Opdrachtgever garandeert aan Firecat.Media dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Firecat.Media en dat de opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door Firecat.Media vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers.

Opdrachtgever zal Firecat.Media en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Firecat.Media.

13. Portretrecht

De videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

14. Overmacht, ziekte & aansprakelijkheid.

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.

Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Bij ziekte van opdrachtnemer op een film-opnamedag van een eenmalig evenement, zoals bruiloften, zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort, maar opdrachtnemer zal geen enkele andere vorm van verantwoordelijk dragen met betrekking tot de overeenkomst. De opdrachtgever kan bij ziekte van de opdrachtnemer geen schadevergoeding eisen. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten de schuld van de videograaf om, tijden het verwerken beschadigd raken of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer de videograaf ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de order van die cliënten.

15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De videograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is terug te vinden op https://www.firecat.media/algemene-voorwaarden-videograaf.

16. Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.